IBAN
NL42INGB0004326822


Informatie over stichting Friends for People

De stichting ‘Friends for People’ is opgericht in 2005. Het huidige bestuur bestaat uit 3 leden: Jules Verschure (voorzitter), Mark Veldpape (algemeen bestuurslid) en Mariel Boekestein – Ellenbroek (secretaris en penningmeester).

Het registratienummer van de Kamer van Koophandel is 30208864. Het fiscale RSIN nummer is 8168.44.793. De stichting Friends for People heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De stichting is bereikbaar via email: stichting.friendsforpeople@gmail.com of telefonisch: 06 – 4231 7900

De (statutaire) doelstelling van stichting Friends for People is:
Het ondersteunen van vrijwillige professionals die zich tijdelijk inzetten bij non-gouvernementele organisaties. Het (mede) financieren van projecten, door deze vrijwilligers geïnitieerd en waarin ze participeren, die tot doel hebben de duurzame verbetering van economische en/of sociale omstandigheden van de lokale bevolking.

De Stichting Friends for People heeft geen winstoogmerk en is geen onderneming. Bestuurders ontvangen geen salaris of financiële vergoeding voor hun werkzaamheden t.b.v. Stichting Friends for People of werkzaamheden t.b.v. de projecten / zusterorganisaties in Afrika. Alleen relevante, aantoonbaar gemaakte, onkosten komen in aanmerking voor vergoeding.

Meer informatie over het beleid van stichting Friends for People is te vinden in het Beleidsplan 2018 – 2020. Klik hier voor het beleidsplan ffp 2018 2020

De financiele overzichten geven inzicht in de balans en staat van baten en lasten over 2017 en 2016. Informatie over eerdere jaren is ook beschikbaar en op te vragen via bovenstaand email adres. Klik hier voor het financieel overzicht 2017 en hier voor het financieel overzicht 2016

Het aktiviteitenverslag stichting friends for people geeft een samenvattend beeld waar het de projecten, initiatieven en activiteiten van de stichting Friends for People betreft. Meer informatie hier over is op te vragen via bovenstaand mailadres.


De stichting Friends for People  (stichting.friendsforpeople@gmail.com) staat sinds 2005 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht (nr. 30208864). Het fiscaal nummer is 8168.44.793.

Donaties zijn welkom op IBAN  NL42INGB0004326822 ter ondersteuning van de projecten, bij voorbaat hartelijk dank.